Privacy statement Derko

Privacy statement Derko

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet van toepassing, ook Derko, als installatiebedrijf ontkomt er niet aan om gegevens van onze klanten te verwerken, Derko neemt uw privacy serieus en hanteert daarom een strikt privacy beleid:

 1. 1  Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. 2  Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Dat betekent onder meer dat we de gegevens niet anders gebruiken dan strikt noodzakelijk is en alle persoonsgegevens ook intern als vertrouwelijk behandelen
 3. 3  Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en zien erop toe dat onze leveranciers dat ook doen.
 4. 4  Wij houden ons strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens.
 5. 5  Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Derko heeft uw persoonsgegevens nodig voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de dienstverlening (onderhoud, storingen, projecten en bijbehorendeadministratie en archief): u kunt hierbij denken aan het uitvoeren van de onderhouds overeenkomst,onderhoud en reparatie, de controle door de accountants e.d.;
 • voor het informeren van klanten over de wijzigingen van diensten en producten;Wanneer u klant van ons wordt/bent hebben wij van u de volgende persoonsgegevens nodig: naam, adres, woonplaats, postcode, huisnummer, telefoonnummer, e-mailadres.Website

  Derko verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens, die u verstrekt via de website om onze diensten aan u te kunnen leveren en om met u te communiceren.
  Derko verwerkt op haar websites de volgende gegevens van u:
  Aanhef naam, adres, woonplaats, postcode, huisnummer, telefoonnummer, e-mailadres voor het op onze website geplaatste contactformulier;

  Derden

  Derko verstrekt enkel uw gegevens aan externe partijen die door ons zijn ingeschakeld ten behoeve van de bovenstaande werkzaamheden of aan derde partijen die noodzakelijk betrokken zijn bij de bovenstaande werkzaamheden.

  Dit is bijvoorbeeld het geval voor het doorgeven van uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e- mailadres aan een aannemer voor het uitvoeren van een reparatie.

  Bij betalingsachterstanden kunnen wij uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, de hoogte van uw betalingsachterstand en openstaande facturen doorgeven aan een deurwaarder ten behoeve van incasso.

  Derko heeft maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden door de derde partij worden gebruikt.
  Derko is op grond van de wet verplicht om in sommige gevallen persoonsgegevens aan derden te verstrekken. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de verstrekking van gegevens aan bevoegde autoriteiten in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met deze verzoeken.

  In alle andere gevallen vragen we u om toestemming, die toestemming mag u altijd weigeren of intrekken.

Gegevensbeveiliging

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. Uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd.
Onze medewerkers zijn geheimhouding van uw gegevens verplicht. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste stand der techniek. Deze regels gelden ook voor bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen gegevens verwerken en gebruiken.

Bewaartermijnen

Derko bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de werkzaamheden. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de soort gegevens.
Wanneer de termijnen verstreken zijn worden uw gegevens automatisch vernietigd. Wij vinden het belangrijk dat ook het vernietigen van gegevens met zorg gebeurt.

Het is mogelijk dat er in het verleden gegevens in ons archief terecht gekomen zijn die daar niet (meer) horen. We doen ons best deze gegevens zoveel mogelijk te verwijderen, waar nodig door middel van natuurlijk verloop.

Uw rechten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met onze Privacy Functionaris, [email protected]. U heeft daarnaast altijd de volgende rechten: Recht op inzage en afschrift
U heeft het recht de eigen persoonsgegevens die bij ons bekend zijn op te vragen, te vragen voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt en met wie deze gegevens worden gedeeld. U heeft ook het recht hiervan een afschrift te ontvangen. Indien gegevens van een derde zijn opgenomen in het dossier waarin betrokkene inzage wenst, dan worden deze gegevens afgeschermd.

Recht op correctie
U heeft het recht gegevens te laten verbeteren of aanvullen, als de gegevens onjuist of onvolledig zijn.
Recht op verwijdering
U heeft het recht om Derko te verzoeken gegevens van u te verwijderen. Dit verzoek moet worden ingewilligd in onder meer de volgende gevallen:
1. de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;
2. de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
3. u uw toestemming intrekt (indien de verwerking hierop is gebaseerd).
Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht op dataportabiliteit, ook wel overdraagbaarheid van de gegevens genoemd. Dat wil zeggen dat u kunt verzoeken om uw persoonsgegevens in een gestructureerd en gangbaar digitaal formaat te ontvangen. Dat kan in geval de gegevens:
1. de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;
2. de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
Recht op bezwaar
U heeft het recht zich bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking of verstrekking aan een bepaalde ontvanger. Daartoe moet u (zwaarwegende) persoonlijke omstandigheden aanvoeren.
Recht van beperking
U heeft het recht de beperking van de verwerking te verkrijgen in onder andere de volgende gevallen:
1. De juistheid van gegevens wordt door u betwist;
2. De verwerking is onrechtmatig en u wenst deze alsnog te behouden;
3. Wij hebben de gegevens niet langer nodig, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een (rechts)vordering; of
4. Uw bezwaar tegen een verwerking is bij ons in behandeling.
Wij behandelen uw aanvraag binnen vier weken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

page2image32200896 page2image32201088 page2image32201280 page2image32201472 page2image32201664 page2image32201856

FACEBOOK

CONTACT

Kamerlingh Onneslaan 2
3401 MZ IJSSELSTEIN

Laatste berichten

Scroll naar boven